• Jak rozpocząć terapię?

   Dowiedz się jak szybko otrzymać pomoc

   Sprawdź jakie zaburzenia leczymy.

   Koszty wizyt, promocje oraz sposoby płatności.

   FAQ

   Najczęściej zadawane pytania.

 • O nas
 • Aktualności
 • Kontakt

Regulamin serwisu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO TERAPIE KONOPNE DARIUSZ LEŚNIAK („Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Tworzy się Regulamin dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: Terapie Konopne Dariusz Leśniak z siedzibą w Mielcu przy ul. Wolności 27B, kod pocztowy 39-300 Mielec, NIP 8172093919, REGON 520374130 (dalej jako „Podmiot leczniczy”).
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot leczniczy, w tym zatrudnione w nim lub współpracujące z Podmiotem leczniczym osoby wykonujące zawód medyczny.
 3. Podmiot leczniczy jako podmiot medyczny działa na podstawie:
  1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności:
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2) wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego;

3) Regulaminu.

2. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Głównym celem Podmiotu leczniczego jest udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione, wyspecjalizowanych w świadczeniu usług medycznych opierających się na terapii konopiami medycznymi (marihuaną medyczną), w szczególności terapii wspierającej w zakresie leczenia bólu przewlekłego, stresu, bezsenności, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii i neurologii.
 2. Świadczenia zdrowotne realizowane przez Podmiot leczniczy mają na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub wynikające z przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.
 3. Do zadań, które mogą być realizowane przez Podmiot Leczniczy należą m.in:
 • kwalifikacja pacjentów do terapii;
 • dobieranie do potrzeb pacjentów wyrobów medycznych, leków (przez lekarza) lub suplementów diety (przez eksperta konopnego);
 • edukacja pacjentów w zakresie posługiwania się wyrobami medycznymi.

3. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie poniżej wymienionych specjalizacji lekarskich:
 • Anestezjologia
 • Ginekologia.

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Osobą zarządzającą Podmiotem leczniczym jest Dariusz Leśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Terapie Konopne Dariusz Leśniak.
 2. Osoba zarządzająca Podmiotem leczniczym wyznacza swoich zastępców.
 3. Podmiot leczniczy posiada wyłącznie jeden zakład leczniczy pod nazwą Podkarpackie Centrum Terapii Konopnych (dalej Zakład leczniczy).
 4. Wszyscy lekarze w Podmiocie leczniczym udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach Zakładu leczniczego wymienionego w pkt
 5. Usługi księgowe, prawne, administracyjne i inne są prowadzone dla Podmiotu leczniczego przez podmioty trzecie.
 6. Podmiot leczniczy może posługiwać się wyróżniającym go znakiem towarowym.

5. MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwa Podkarpackie Centrum Terapii Konopnych, ul. Wolności 27B, kod pocztowy 39-300 Mielec oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

6. ORGANIZACJA I PRZEBIEG UDZIELNIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie odpłatnie.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 20:00, w zależności od dostępnych terminów lub specjalistów w Podmiocie leczniczym,
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Wszelkie świadczenia zdrowotne udzielane w Podmiocie leczniczym są realizowane przez pracowników posiadających odpowiedzenie kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone dyplomami oraz certyfikatami.
 4. Pierwszym etapem rozpoczynającym proces udzielania świadczeń zdrowotnych jest Rejestracja, której pacjent może dokonać za pomocą strony internetowej Podmiotu leczniczego lub telefonicznie.
 5. Wizyty odbywają się stacjonarnie w Zakładzie leczniczym lub za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego odbywanie zdalnych konsultacji pomiędzy pacjentem a lekarzem za pomocą czatu, wideokonferencji lub telefonu – tzw. e-wizyty.
 6. Konsultacje zdalne mogą być realizowane tylko po wcześniejszej osobistej wizycie w Zakładzie Leczniczym.
 7. Podczas konsultacji zdalnych lekarz weryfikuje tożsamość pacjenta, przeprowadza wywiad medyczny, ustala stan zdrowia oraz zleca niezbędne badania diagnostyczne oraz weryfikuje działanie terapii zaleconej podczas pierwszej wizyty stacjonarnej w Zakładzie leczniczym, wprowadza zmiany w dotychczas zaleconej terapii.
 8. Pacjent ma prawo do uzyskania niezbędnych informacji oraz wyjaśnień, dotyczących diagnozy i zaproponowanego leczenia podczas trwania konsultacji.
 9. Pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia/wniosku na czynności personelu oraz nieodpowiednie zachowanie.
 10. Należności za usługi można dokonać za pomocą przelewu internetowego lub stacjonarnie w Zakładzie leczniczym za pomocą gotówki oraz za pomocą płatności kartą.
 11. Za zrealizowane płatnego świadczenia zdrowotnego każdorazowo na życzenie pacjenta wystawiana jest faktura VAT.

7. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 1. Podmiot leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych usług na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalności leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalności leczniczą dotyczyć może w szczególności zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 4. Dokumentacja medyczna pacjentów jest udostępniana podmiotom wykonującym działalności leczniczą, jeżeli ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

8. ZADADY UDOSTĘPNIANIA ORAZ OPŁATY ZA UDOSTEPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi oraz udostępnia dokumentację medyczną pacjentów korzystających z udzielanych przez
 2. Podmiot Leczniczy świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych przepisami prawa.
  Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną na podstawie wniosku o udostępnianie dokumentacji medycznej składanego przez osobę uprawnioną w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź w ramach funkcjonalności systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Podmiot leczniczy (dotyczy wyłącznie udostępnienia dokumentacji bezpośrednio pacjentowi).
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony w dowolnej formie, w szczególności pisemnej, ustnej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Pierwsza kopia dokumentacji wydawana jest bezpłatnie, zaś następne zgodnie z poniższymi podpunktami:
 • za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona) – 0,30 PLN,
 • za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona) – 10,00 PLN,
 • za informatyczny nośnik danych – 2,00 PLN.

Wysokość opłat, o których mowa powyżej uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

9. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Cennik świadczeń zdrowotnych świadczonych przez Podmiot leczniczy znajduje się na stronie internetowej oraz w Zakładzie leczniczym.
 2. Informacje na temat cennika można również poprzez kontakt telefoniczny, maila bądź inny system teleinformatyczny wykorzystywany przez Podmiot leczniczy.

10. SPOSÓB KIEROWANIA ZAKŁADEM LECZNICZYM

 1. Kierownikiem Podmiotu leczniczego jest Dariusz Leśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Terapie Konopne Dariusz Leśniak.
 2. Kierownik Podmiotu leczniczego jest upoważniony do jednoosobowej reprezentacji
 3. w stosunkach wewnętrznych oraz zewnętrznych jak również ponosi odpowiedzialność za prowadzenie i zarządzenie Podmiotem leczniczym.
 4. Do kompetencji kierownika Podmiotu leczniczego należy:
 • kierowanie pracą podległego personelu działalności podstawowej oraz pomocniczej,
 • reprezentowanie Podmiotu leczniczego w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • podejmowanie decyzji związanych z kadrą, a w szczególności nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • nadzorowanie efektywności i skuteczności organizacji pracy,
  przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległy personel przepisów prawa,
 • wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych,
 • występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawnienia pracy oraz efektywności Podmiotu leczniczego,
 • udzielanie wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych dla personelu,
 • nadzór nad warunkami pracy personelu, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonych procedur sanitarnych,
 • nadzór nad jakością udzielanych świadczeń medycznych,
 • przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg, zażaleń i wniosków.

5. Kierownik może upoważnić inne osoby do realizacji jego kompetencji w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin organizacyjny ustanawia Kierownik Podmiotu leczniczego w osobie Dariusz Leśniak.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy prawa, jak również odrębne regulacje ustanowione przez Podmiot leczniczy.
 3. Regulamin jest dostępny w Zakładzie leczniczym oraz na stronie internetowej Podmiotu leczniczego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2022r.